Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 9, 2016           Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

BÍNH THÂN

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Xin cho mỗi người đóng góp cho lợi ích chung và để xây dựng một xă hội mà trung tâm là con người.

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Xin cho các Kitô hữu, khi tham dự bí tích và suy niệm Thánh Kinh, ngày càng trở nên ư thức về sứ mệnh truyền giáo của ḿnh.

 1

1/8 

 

 

 2

Thứ Sáu Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

 

 3

3

Th. Gregorio Cả,

giáo hoàng tiến sĩ

(Lễ Nhớ)

 

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

 4

4

 

Chúa Nhật 23 Thường Niên C

 

 

 5

Chân Phước Têrêsa Calcutta, nữ tu

(Th. Phêrô Tự và Giuse Cảnh)

 

USA: Labor Day

 6

  6

 

 

 7

 

 8

8 

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
(Lễ Kính)

 9

9  

USA: Th. Phêrô Claver,

linh mục

(Lễ Nhớ)

 

 10

10

 

 11

11

Chúa Nhật 24  Thường Niên C

 

 12

12  

Lễ Kính Thánh Danh Đức Maria

 

 13

13

Th. Gioan Kim Khẩu, giám mục tiến sĩ

(Lễ Nhớ)

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

(1917)

 14

14  

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

(Lễ Kính)

 

 15

15  

 
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
(Lễ Nhớ)
 

Tết Trung Thu

 

 16

16 

 

Th. Cornelio, giáo hoàng tử đạo

và Th. Cypriano,

giám mục  tử đạo

(Lễ Nhớ)

 

 17

17

 

Th. Roberto Bellarminô, gmTs

Th. Hildegard Bingen

(Th. Emmanuel Triệu, linh mục)

 

 18

18  

Chúa Nhật 25  Thường Niên C

(Th. Đaminh Trạch, linh mục)

 19

19  

Th. Januario,

 giám mục tử đạo

 

 

 20

20

 

Th. Andrê Kim, lmtđ

Th. Phaolô Chong

và các Bạn tử đạo

(Lễ Nhớ)

(Th. Gioan Charles Tân, lm)

 21

21   

 

Th. Matthêu,

tông đồ thánh sử

(Lễ Kính)

(Th. Phanxicô Phan và Tôma Thiện)

 22

22  

 
 
 

 23

23  

Th. Piô Năm Dấu, lm

(Lễ Nhớ)

 24

24

 

 25

25  

Chúa Nhật 26  Thường Niên C

 

 26

26  

Th. Cosma và

Th. Damiano tử đạo

 

 27

27

Th. Vinh Sơn Phaolô, linh mục

(Lễ Nhớ)

 28

28   

 

Th. Venceslao,
Th. Lorenso Ruiz và các Bạn tử đạo

 

 29

29  

 

Lễ Ba Tổng Lănh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael

(Lễ Kính)

 30

30  

Th. Giêronimô, lmTs

(Lễ Nhớ)