Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 11, 2018   Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Cầu Cho

Các Linh Hồn

Ơn Đại Xá

Chỉ cho các linh hồn trong luyện tội, được ban cho các tín hữu:

1. Trong bất cứ ngày nào và mỗi ngày từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11, sốt sắng viếng nghĩa trang và cầu nguyện dù chỉ trong tâm trí cho các người đă qua đời. (Ngày khác chỉ được Ơn Xá)

2. Trong ngày lễ Các Linh Hồn 2/11, sốt sắng viếng nhà thờ hay nhà nguyện đọc 1 kinh Lạy Cha và 1 kinh Tin Kính.

(Đấng Bản Quyền có thể chọn Chúa Nhật trước hoặc sau, hay lễ Các Thánh)

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Trong dịch vụ ḥa b́nh - Xin cho ngôn ngữ của t́nh yêu và đối thoại luôn chiếm ưu thế hơn ngôn ngữ xung đột.

 1

24  

Lễ Các Thánh

USA: Lễ Buộc

 

(Th. Hiêronimô Liêm; Valentinô Vinh,

 và Phêrô B́nh)

 2

25   

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đă Qua Đời
Lễ Nhớ
 
Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 3

26  

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

Th. Martino Porres,

tu sĩ

(Th. Phêrô Bắc)

 4

27   

Chúa Nhật 31 Thường Niên B

 

USA đổi giờ: 2:00AM →1:00AM

 5

 28  

(Th. Đaminh Mậu, linh mục)

 6

29  

 

 7

30  

(Th. Giacintha Gia và Vinh Sơn Liêm)
 

 8

1/10  

(Th. Phaolô Ngân,

Giuse Nghi, Martino Thịnh, Martino Thọ, Gioan B. Cỏn)

 9

2  

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th. Gioan Laterano

Lễ Kính

 10

3  

Th. Leo Cả,

giáo hoàng tiến sĩ

Lễ Nhớ

 

 11

4  


Chúa Nhật 32 Thường Niên B

 

(Th. Martino Tour, gm)

 12

5  

Th. Josaphat, giám mục tử đạo

Lễ Nhớ

 

Veterans' Day

(Hoa Kỳ)

 13

6  

USA: Th. Frances Cabrini, đt

Lễ Nhớ

 14

7  

(Th. Têphan Thể)

 15

8  

Th. Alberto Cả,

giám mục tiến sĩ

 16

9  

Th. Margareta Tô Cách Lan;

Th. Gertrude, đt

 17

10    

Th. Elizabeth nước Hungary, tu sĩ

 

 18

11  

Chúa Nhật 33  Thường Niên B

 

VN: Lễ Các Thánh Tử Đạo VN

 19

12    

 

 20

13  

(Th. Phanxicô Cần)

 21

14  

Lễ Đức Mẹ Dâng Ḿnh vào Đền Thánh

Lễ Nhớ

 22

15  

Th. Cecilia,

trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

 

Thanksgiving Day

(Hoa Kỳ)

 23

16  

Th. Clementô I, ghtđ; Columban, vp;

cp. Miguel Pro, lmtđ

 24

17  

Các Thánh tử đạo VN

VN: Lễ Trọng

 

(Th. Vinhsơn Điểm, Phêrô Khoa, lm

và Phêrô Cao, gm)

 25

18  

Chúa Nhật 34

Lễ Chúa Kitô Vua

Lễ Trọng

 

 26

19    

(Th. Tôma Dụ và Đaminh Xuyên, lm)

 27

20  

 

 28

21  

(Th. Andrê Trông)

 29

22  

 

 30

23  

Th. Andre, tông đồ
Lễ Kính
(Th. Giuse Du)