Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 4, 2014      Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

GIÁP NGỌ

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

 1

2/3  

Mùa Chay

 

 

 

 2

3  

Mùa Chay

 

(Th. Phanxico Phaolo, ẩn sĩ

Đaminh Tước)

 3

4  

Mùa Chay

 

 

 4

5  

Kiêng Thịt

 

(Th. Ixidoro

giám mục tiến sĩ)

 5

Mùa Chay

 

(Th. Vincentê Ferio, linh mục)

 6

7  

 

CN 5 Mùa Chay A

 

(Th. Phaolô Tịnh)

 

 7

8  

 

Mùa Chay

 

(Th. Gioan B. Lasan, linh mục
Phêrô Lựu, lm)

 8

9  

 

Mùa Chay

 

(Th. Đaminh Cẩm)

 

 9

10  

Mùa Chay

 

 

 10

11 

Mùa Chay

 

 

 11

12  

Kiêng Thịt

 

(Th. Stanislao,

giám mục tử đạo)

 12

13 

Mùa Chay

 

 

 13

14  

Chúa Nhật Lễ Lá
 

 

 14

15 

Thứ Hai Tuần Thánh


 

 15

16  

Thứ Ba Tuần Thánh
 

 

 16

17  

 

Thứ Tư Tuần Thánh

 

 

 17

18  

Thứ Năm Tuần Thánh

Chúa Lập Phép Thánh Thể

 18

19  

Kiêng Thịt

Thứ Sáu Tuần Thánh

Tưởng Niệm

Chúa Tử Nạn

 19

20  

Thứ Bảy Tuần Thánh

Vọng Phục Sinh

 20

21  

Đại Lễ

Chúa Phục Sinh

 

 21

22  


Bát Nhật Phục Sinh

 

(Th. Anselmo, giám mục tiến sĩ)

 22

23  

Bát Nhật Phục Sinh

 

 

 23

24  

 

Bát Nhật Phục Sinh

 

(Th. Giorgio và

Th. Adalbert, tử đạo)

 24

25  

 

Bát Nhật Phục Sinh


(Th. Fidele Sigmaringa, linh mục tử đạo)

 25

26  

Bát Nhật Phục Sinh
 

(Th. Marco, thánh sử)

 26

27 

Bát Nhật Phục Sinh

 

 

 27

28  

CN 2 A Phục Sinh

Lễ Chúa T́nh Thương

 

 28

29  

Th. Phêrô Chanel,
Th. Louis M. Monfort

(Th. Phaolô Khoan, Phêrô Hiếu và

Gioan Thành,

 29

1/4  

Th. Catarina Sienna,

trinh nữ tiến sĩ

 

 

 30

2  

Th. Piô V, giáo hoàng

(Th. Giuse Tuân, lm)

 

Kỷ niệm biến cố 1975

Cầu Cho Việt Nam

Ư Chỉ Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha Tháng 4

 

Ư chỉ chung: Cầu cho các nhà cầm quyền thúc đẩy mạnh mẽ việc bảo vệ và phân phối đồng đều các của cải và những tài nguyên thiên nhiên.

Ư truyền giáo: Cầu xin Chúa Kitô Phục Sinh ban dồi dào niềm hy vọng trong tâm hồn cho tất cả mọi người đang gặp thử thách v́ đau khổ và bệnh tật.