Bằng Ḷng Với Cuộc Sống

(CD Lẽ Sống)

 

 

 

* * * * *   * * * * *