B Tch Ha Giải (3)

(Lm. Nguyễn Trọng Tước)

 

 

 

* * * * *   * * * * *