Ḍng Nước Từ Sa Mạc

 

 

 

* * * * *   * * * * *