Hôn Nhân Một Ơn Gọi

Bài Giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

(CD Đời Sống Gia Đ́nh)

 

 

  Hôn nhân một ơn gọi
  Hệ kết

 

 

* * * * *   * * * * *