T́nh Liên Đới Của Những Người Sống Trong Hội Thánh

(Bài Giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm)

 

 

 

* * * * *   * * * * *