Ai Có Quyền Tha Tội?

(CD Giải Đáp Thắc Mắc Cuộc Đời)

 

 

 

* * * * *   * * * * *