Giải Đáp: Đi Tu Là Phạm Tội Diệt Chủng

Audio CD: Học Kinh Thánh 100 tuần
Đức Cha phụ tá: Phêrô Nguyễn Văn Khảm (Tổng giáo phận TP. Sài G̣n)

 

 

* * * * *   * * * * *