Bi Giảng v Suy Niệm

 

Hy Trở Về V Đừng Phạm Tội Nữa

Tĩnh Tm Ma Chay

(Giảng thuyết: Đức Cha Phr Nguyễn Văn Khảm)

 

 

 

* * * * *   * * * * *