Bài Giảng và Suy Niệm

 

Khuôn Mặt của Chúng Ta

(Giảng thuyết: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm)

 

 

Khuôn mặt của Philatô và các nhà lănh đạo

 

 

* * * * *   * * * * *