Bài Giảng và Suy Niệm

 

Khuôn Mặt của Philatô và Các Nhà Lănh Đạo Tôn Giáo

(Giảng thuyết: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm)

 

 

Khuôn mặt của chúng ta

 

 

* * * * *   * * * * *