Bài Giảng và Suy Niệm

 

Những Cuộc Thương Khó Trong Cuộc Sống Hiện Đại

Tĩnh Tâm Mùa Chay: Sống Đạo Hôm Nay

(Giảng thuyết: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm)

 

 

* * * * *   * * * * *