Bi Giảng v Suy Niệm

 

Mu Tm Hoa Sim

(Suy Niệm Ma Chay)

Lm. Nguyễn Trọng Tước

 

 

* * * * *   * * * * *