T́nh Người

(Suy niệm hằng ngày linh thao)

 

 

 

* * * * *   * * * * *