Trung Thnh Theo Cha

(Lm. Phr Bi Quang Tuấn - DCCT)

 

 

 

* * * * *   * * * * *