Tứ Chung

Bài giảng: Lm. Giuse Trịnh Đức Ḥa, DCCT

 

CD 2 - Phán Xét

 

 

Tất cả mọi chọn lựa công khai trong hành động hay ẩn khuất trong tâm ư, cùng với những hệ quả của nó sẽ được phơi trần trong cuộc phán xét riêng ngay sau khi linh hồn ĺa khỏi xác và trong cuộc phán xét chung của ngày Chúa quang lâm để hoàn tất lịch sử cứu độ và triệt hạ các ác chủ của thế giới đen tối này.

 

 

* * * * *   * * * * *