Bài Giảng Chúa Nhật

Ngày Các Em Rước Lễ Lần Đầu và Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Giảng thuyết: Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng

 

* * * * *   * * * * *