Hội Thảo Cuộc Sống và Niềm Tin 1

Chủ Đề: Tôi Chọn Chúa V́ Chúa Đă Chọn Tôi

Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS

Đại Hội Thánh Mẫu 2019

 

 

 

* * * * *   * * * * *