"Tốt với mình một chút bởi đời không dài,
Thương người bên mình một chút bởi kiếp sau đâu còn gặp lại nhau."