Quỷ Ca Tụng Mẹ          

Tại thành Carcassonne nước Pháp, thời thánh Đaminh c̣n sống có một chàng khô đạo, ngạo mạn khinh chê phép lần hạt mà Đức Mẹ đă truyền cho Thánh nhân khuyên dạy mọi người lần. Chúa đă để cho y bị quỷ ám để tỏ ra uy quyền của Đức Mẹ, gia nhân dắt y đến thánh Đaminh xin ngài trừ quỷ. Thánh nhân nói đem đến nhà thờ, trước mặt đông đảo giáo dân ngài hỏi quỷ:

- "Trên trời, đừng kể Chúa Trời Ba Ngôi, c̣n đấng nào mày sợ hơn cả?" 

Quỷ tru trếu không chịu nói, sau chịu nói nhỏ với Thánh nhân thôi, thánh nhân sấp ḿnh nài xin Đức Mẹ bắt quỷ nói ra, nó liền miễn cưỡng nói: "Chúng tôi là những kẻ dối trá, đừng tin, hăy tin, hăy nhờ các Thiên Thần bảo cho."  Thánh nhân lại sấp ḿnh nài xin Đức Mẹ. Đức Mẹ lại hiện đến cầm roi đánh quỷ buộc phải xưng thú. Bấy giờ nó tru trếu, hằn học với Đức Mẹ mà thú ra:

- "Hỡi mọi người hăy nghe: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa có quyền phép giữ ǵn kẻ làm tôi kính mến người cho khỏi sa hỏa ngục. Ai tôn sùng người thật t́nh th́ thoát khỏi tay chúng ta. Mỗi lời Bà ấy xin cùng Chúa th́ thần thế và hiệu nghiệm hơn mọi lời các Thánh. Ai sắp mất linh hồn sa hỏa ngục mà kêu tên Maria thế nào cũng được cứu giúp. Nếu không có Maria th́ chúng tao đă phá hủy đạo của Chúa từ lâu rồi. Bà ấy ban cho kẻ siêng năng lần chuỗi Mân Côi được khỏi mọi sự dữ, được ăn năn thống hối mọi tội lỗi và được về Thiên Đàng."  

 * * * * * * * * * * * *