Hiểu Đạo & Sống Đạo

 

Tại Sao Cần Phải Xưng Tội Với Một Linh Mục?

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Hỏi: Anh em Tin Lành cho rằng chỉ có Thiên Chúa là Đấng có quyển tha tội mà thôi. Vậy tại sao chúng ta, người Công Giáo, lại phải xưng tội với một linh mục, cũng là người như mọi người?

Trả lời: Trước khi trả lời câu hỏi này, thiết tưởng cần nói lại một lần nữa về niềm tin của các anh em Tin Lành. Nói chung, họ tin có Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, nhưng họ khác với Công Giáo về những điểm căn bản sau đây:

1- Về tín lư: Họ không tin Đức Mẹ trọn đời đồng trinh và hồn xác lên trời (Assumption). Họ chỉ tin Đức Mẹ đồng trinh cho đến khi sinh Chúa Giêsu mà thôi. Nhưng sau sinh Chúa, th́ theo họ, Mẹ c̣n sinh thêm một số người con khác, nên Mẹ không c̣n đồng trinh nữa.

2- Về bí tích: Họ chỉ nh́n nhận và thực hành một bí tích Rửa tội mà thôi. Nghĩa là họ không công nhận các bí tích khác, đặc biệt là bí tich Thánh Thể và Ḥa giải (xưng tội). V́ họ không tin Chúa Giêsu đă lập Phép Thánh Thể và Chức Linh Mục trong Bữa Tiệc Ly như Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo tin (Orthodox Churches). Cũng v́ không tin Chúa Giê su đă lập Chức Linh Mục thừa tác để các Tông Đồ trước tiên và Giáo Hội ngày nay "làm việc này mà nhớ đến Thầy" (Lc 21:19 ; 1 Cor 11:25), tức là tiếp tục cử hành Thánh lễ Tạ Ơn (The Eucharist) để làm sống lại Hy Tế thập giá và Bữa Tiệc Ly trong đó bánh và rượu nho được biến đổi bản thể (Transubstantiation) thành Ḿnh và Máu Chúa Kitô. V́ không tin nên họ không có Thánh Lễ, chỉ có hội họp và giảng Kinh Thánh mà thôi. Nhiều nhóm Tin Lành cũng có nghi thức bẻ bánh và uống rượu nhưng v́ thừa tác viên của họ không có chức Linhh mục, nên không thể đọc lời truyền phép (consecration) hữu hiệu để có Thánh Thể được. Mặt khác, họ cũng không tin Chúa Kitô đă ban quyền tha tội cho Giáo Hội, nên họ không thực hành việc xưng tội với bất cứ ai là người phàm, mà chỉ trực tiếp cáo ḿnh vói Chúa mà thôi.

3- Về quyền bính: Họ không nh́n nhận Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, nên không hiệp thông và vâng phục Ngài là Thủ Lănh của Giáo Hội hoàn vũ.

Đó là những điểm khác biệt cơ bản giữa các giáo phái Tin Lành và Giáo Hội Công Giáo.

Là người Công Giáo, chúng ta phải tin và thực hành những ǵ Giáo Hội là Mẹ, nhân danh Chúa là Cha, để dạy đỗ không sai lầm về các lănh vực Giáo lư (Doctrine), Tín lư (Dogma), Luân lư (Morals), Kinh Thánh (Scripture), Mặc khải (Revelation) và Thánh Truyền (Tradition).

Cụ thể, chúng ta phải nghe và thực hành những ǵ Giáo Hội dạy với Quyền Giáo Huấn (Magisterium) mà Chúa Kitô đă trao cho các Tông Đồ xưa kia: "Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đă sai Thầy" (Lc 10:16).

Anh em Tin Lành chỉ tin có Kinh Thánh nhưng hiểu và cắt nghĩa theo cách riêng của họ, nên không phù hợp với niềm tin Công Giáo vể những điểm căn bản nêu trên. Do đó, chúng ta không thể nói như họ là chỉ cần "xưng tội với Chúa, chứ không qua một người nào hết, v́ chỉ có Chúa là Đấng có quyền tha tội". Đúng, chỉ có Chúa là Đấng có quyền tha tội, nhưng Chúa Kitô đă trao quyền này cho Phêrô trước tiên khi Người nói: "Thầy sẽ trao cho anh ch́a khóa Nước Trời: dưới đất anh cầm buộc điều ǵ, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo gỡ điều ǵ, trên trời cũng sẽ tháo gỡ như vậy" (Mt 16:19).

Sau này, khi từ cơi chết sống lại, Chúa Ktô hiện ra với các Tông Đồ và đă nhắc lại việc trao quyền tha tội cho các ông như sau: "Anh em tha tội cho ai th́ người ấy được tha; anh em cầm giữ ai th́ người ấy bị cầm giữ" (Ga 20:23).

Đây là nền tảng của Bí tích ḥa giải hay tha tội mà Giáo Hội cử hành ngày nay.

Linh mục và Giám mục chỉ là thừa tác viên (ministers) chính thức của các bí tích; nghĩa là các ngài chỉ cử hành các bí tích nhân danh Chúa Kitô (in persona Christi) chứ không nhân danh chính ḿnh. Do đó, khi ta xưng tội với một linh mục th́ ta cáo ḿnh với Chúa Kitô hiện diện nơi linh mục và tha tội cho ta qua tay của linh mục đó, dù cho linh mục ấy là người bất xứng đến đâu theo nhăn quan người đời.

Tóm lại, người Công Giáo không thể nói như anh em Tin Lành rằng "linh mục cũng là người phàm như mọi người, nên không đuợc phép 'nghe tội' của ai". Là người phàm, đúng, nhưng nhờ thánh chức và tác vụ Hội Thánh trao, linh mục trở nên công cụ hữu hiệu cho Chúa Kitô xử dụng để ban ơn thánh của Chúa cho chúng ta trong Giáo Hội. Nói khác đi, khi Giám mục hay linh mục cử hành bất cứ bí tích nào th́ chinh Chúa Kitô hiện diện và cử hành bí tích ấy qua công cụ con người là các thừa tác viên có chức thánh như Phó Tế, Linh mục và Giám Mục.

Anh em Tin Lành không chia sẻ niềm tin này nên tiếp tục không hiệp thông (communion) với Giáo Hội Công Giáo cho đến nay.

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

 

* * * * *   * * * * *