Hiểu Đạo & Sống Đạo

 

Khi Ṭa Thánh trống ngôi, ư chỉ của Đức Thánh Cha cho hội Tông đồ cầu nguyện có c̣n hiệu lực không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Ḍng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Căn cứ ư kiến của chúng tôi về cầu nguyện theo ư Đức Thánh Cha, một độc giả hỏi liệu các ư chỉ của Đức Thánh Cha cho Hội Tông Đồ Cầu Nguyện có c̣n hiệu lực không, khi Ṭa Thánh trống ngôi. Các ư chỉ này đă được công bố cho đến năm 2014.

Đáp: Các ư chỉ này vẫn có hiệu lực, trừ phi vị Giáo hoàng mới thay đổi chúng một cách minh nhiên. Việc công bố các ư chỉ cầu nguyện này luôn quan tâm đến sự không chắc chắn không thể tránh khỏi của bất kỳ sự kiện tương lai nào, kể cả khi Ṭa Thánh trống ngôi. Do đó, các ư chỉ cầu nguyện ấy vẫn là ư của Đức Giáo hoàng, ngay cả khi Ngài là Đấng đặt ra các ư chỉ ấy không c̣n ngồi trên Ngai ṭa Thánh Phêrô nữa.

Nếu Đức Thánh Cha mới không có hành động ǵ, th́ người ta cho rằng Ngài mặc nhiên chấp thuận và thông qua các ư chỉ cầu nguyện đă được phê duyệt bởi vị Tiền nhiệm. Ngài không bắt buộc phải làm như vậy, cũng như Ngài không buộc phải thực thi một chương tŕnh các hoạt động đă được phê duyệt trước đó.

Tuy nhiên, các ư chỉ cầu nguyện này thường được ghi vào trong lịch phụng vụ và các tài liệu khác, vốn đ̣i hỏi phải có kế hoạch dài hạn và in ấn trước; do đó hầu như chắc chắn Giáo hoàng mới sẽ không thay đổi các ư chỉ cầu nguyện của vị Tiền nhiệm. Ngài sẽ chỉ bắt đầu đưa ra ư chỉ cầu nguyện riêng của Ngài từ năm 2015 trở đi.

V́ vậy, trừ khi có các dấu hiệu rơ ràng ngược lại, các người tham gia vào Hội Tông Đồ Cầu Nguyện vẫn tiếp tục cầu nguyện không ngừng theo các ư chỉ đă được chỉ định trước. (Zenit.org 5-3-2013)

Nguyễn Trọng Đa

Mục Lục Hiểu Đạo & Sống Đạo

 

* * * * *   * * * * *