Thng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Thng 3, 2022  Bấm vo cc số sẽ c bi đọc hng ngy từ website của dng Đồng Cng. 

NHM DẦN

   Thng Thnh Giuse

Cha Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Su
Thứ Bảy

Ăn Chay buộc từ 18-60 tuổi
1. Khng ăn thịt.
2. Chỉ ăn một bữa no v một bữa đi (c thể chia lm hai, nhưng cả hai bữa t hơn một bữa no).
3. Khng ăn vặt.
4. C thể uống gii kht bất cứ lc no.
5. Ai v l do sức khoẻ khng thể giữ được phải lm một hy sinh, hm mnh khc b lại.

 1
29/1 

 

 

 
 2
30/1 

 

Lễ Tro

Ăn Chay-King Thịt

 

 3
1/2 

 

Ma Chay 

(USA: Th. Katharine Drexel, Đt)

 4
2/2 

King Thịt

(Th. Casimir)

Thứ Su Đầu thng

Knh Thnh Tm Cha

 5

3/2 

 

Ma Chay 

 

Thứ Bảy Đầu thng

Knh Tri Tim Đức Mẹ

 6

4/2  

Cha Nhật 1

Ma Chay năm C

 7

5/2 

 

Ma Chay

(Th. Perpetua v Th. Felicita, tđ)

 8

6/2 

 

Ma Chay

(Th. Gioan Thin Cha, tu sĩ)

 9

7/2 

 

Ma Chay

(Th. Phanxica thnh Rmana, nữ tu)

 10

8/2 

 

Ma Chay 

 

 11

9/2 

Ma Chay 

King Thịt

 

 12

10/2 

Ma Chay 

 13
11/2 

 

Cha Nhật 2

Ma Chay năm C

 

USA: đổi giờ

1:00AM - 2:00AM

 14
12/2 
Ma Chay
 
 15
13/2 

 

Ma Chay

 

 

 16
14/2 

 

 

Ma Chay

 

 

 

 17
15/2 
 
Ma Chay
(Th. Patrick, Gm)
 
St. Patrick's Day
 18
16/2
Ma Chay 

King Thịt

(Th. Cyrilo Girusalem, GmTs)

 19
17/2
 
Thnh Giuse Bạn Đức Mẹ
Lễ Trọng
 
 20
18/2 

Cha Nhật 3

Ma Chay năm C

 21
19/2 
Ma Chay
 22
20/2

 

Ma Chay

 
 23
21/2 

Ma Chay

(Th. Toribio Mongrovejo, Gm)

 24
22/2 

 

 

 

 25
23/2 

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ
Lễ Trọng

 26
24/2

Ma Chay

 27
25/2 

Cha Nhật 4

Ma Chay năm C

 

 28
26/2 
Ma Chay
 
 29
27/2 

 

Ma Chay

 

 30
28/2 

Ma Chay

 

 31
29/2 

Ma Chay