Thng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Thng 3, 2021  Bấm vo cc số sẽ c bi đọc hng ngy từ website của dng Đồng Cng. 

TN SỬU

   Thng Thnh Giuse

Cha Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Su
Thứ Bảy
   

 

 1
18/1 

Ma Chay

 2
19 

 

Ma Chay

 
 3
20 

 

 

Ma Chay

 

(USA: Th. Katharine Drexel, Đt)

 4
21 

 

Ma Chay 

 

 5
22 

King Thịt

 

Thứ Su Đầu thng

Knh Thnh Tm Cha

 6

23 

 

Ma Chay 

 

Thứ Bảy Đầu thng

Knh Tri Tim Đức Mẹ

 7

24/1  

Cha Nhật 3

Ma Chay năm B

 

(Th. Perpetua v Th. Felicita, tđ)

 8

25 

 

Ma Chay

 

(Th. Gioan Thin Cha, tu sĩ)

 9

26 

 

Ma Chay

 

(Th. Phanxica thnh Rmana, nữ tu)

 10

27 

Ma Chay

 

 11

28 

 

Ma Chay 

 

 

 12

29 

King Thịt

 

 13

1/2 

Ma Chay 

 
 14
2/2 

 

Cha Nhật 4

Ma Chay năm B

 

USA: đổi giờ

1:00AM - 2:00AM

 15
Ma Chay
 
 16

 

Ma Chay

 

 

 17

 

 

Ma Chay

 

(Th. Patrick, Gm)

St. Patrick's Day

 18
 
Ma Chay
 
(Th. Cyrilo Girusalem, GmTs)
 19
7
Thnh Giuse Bạn Đức Mẹ
Lễ Trọng
 

King Thịt

 20
8
 
Ma Chay
 
 21
9/2 

Cha Nhật 5

Ma Chay năm B

 

 22
10 
Ma Chay
 
 23
11 

 

Ma Chay

(Th. Toribio Mongrovejo, Gm)

 24
12 

Ma Chay

 25
13 

 

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ
Lễ Trọng

 

 26
14 

King Thịt

 

 27
15 

Ma Chay

 28
16/2 

Cha Nhật Lễ L

(Tuần Thương Kh)

 

 29
17 

Thứ Hai Tuần Thnh

 30
18 

Thứ Ba Tuần Thnh

 31
19 

Thứ Tư Tuần Thnh

 

Cầu Nguyện Của Đức Gio Hong

 

Chỉ Truyền Gio: B tch ho giải. Chng ta hy cầu nguyện để sống b tch ho giải với một chiều su mới mẻ, để nếm hưởng lng thương xt v bin của Thin Cha.