Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 4, 2021      Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

TÂN SỬU

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

Ư Chỉ Truyền Giáo:  Các quyền căn bản. Chúng ta hăy cầu nguyện cho những người liều mạng chiến đấu cho các quyền căn bản dưới những kẻ độc tài, các chế độ độc đoán và kể cả trong những nền dân chủ bị khủng hoảng.

 1

20/2 

Thứ Năm Thánh

Chúa Lập Phép Thánh Thể

 2

21  

Thứ Sáu Thánh
Tưởng Niệm Chúa Tử Nạn
 

Ăn Chay - Kiêng Thịt

 3

22 

Thứ Bảy Thánh
Vọng Phục Sinh
 

Thứ Bảy Đầu Tháng

 4

23/2  

Đại Lễ Chúa Phục Sinh

 

(Th. Isidôrô

giám mục tiến sĩ)

 5

24 

 

Bát Nhật Phục Sinh

(Th. Vinh Sơn Ferrer, linh mục)

 6

25  

 

Bát Nhật Phục Sinh

 

 7

26  

 

Bát Nhật Phục Sinh

(Th. Gioan B. Lasan, lm)

 8

27  

Bát Nhật Phục Sinh

 9

28  

Bát Nhật Phục Sinh

 10

29  

Bát Nhật Phục Sinh

 11

30/2  

Chúa Nhật 2 Phục Sinh

Lễ Chúa T́nh Thương

 12

1/3  


 

 13

2  

 

 

 14

3  

 

 

 

 

 15

4  

 

 

 16

5  

Th. Martinô, GhTđ

 

 17

 

 

 18

7/3  

Chúa Nhật 3 Phục Sinh

 19

8  


 

 20

9  

 

 

 21

10  

Th. Anselmo, giám mục tiến sĩ

 22

11  

 

 23

12  

Th. Giorgiô và Adalbert, GmTđ

 24

13 

Th. Fidele Sigmarina, linh mục tử đạo

 25

14  

Chúa Nhật 4 PS

Lễ Chúa Chiên Lành

(Th. Marco, TS)

 

Ngày Cầu Cho Ơn Gọi

 26

15  


 

 27

16  

 

 28

17  

Th. Phêrô Chanel;

Th. Luy M. Monfort, Lm

 29

18  

Th. Catarina Sienna,

trinh nữ tiến sĩ

Lễ Nhớ

 30

19  

Th. Piô V, Gh

 

Kỷ niệm biến cố 1975

Cầu Cho Việt Nam