Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 9, 2022           Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

NHÂM DẦN

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

Cầu cho án tử h́nh được băi bỏ: Cầu nguyện để án tử h́nh, là điều vi phạm đặc tính bất khả xâm phạm và phẩm giá con người, được băi bỏ trong các luật phát của tất cả các nước trên thế giới.

 1

6/8 

 

 2

7/8  

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 3

8/8  

Th. Gregorio Cả,

giáo hoàng tiến sĩ

Lễ Nhớ

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

 4

9/8  

Chúa Nhật 23 Thường Niên C

 5

10/8    

Th. Têrêsa Calcutta, nữ tu

USA: Labor Day

 6

11/8  

 

 7

12/8  

 

 8

13/8  

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
Lễ Kính

 9

14/8  

Th. Phêrô Claver, Lm

Lễ Nhớ

 10

15/8  

Trung Thu - Tết Nhi Đồng

 11

16/8   

Chúa Nhật 24  Thường Niên C

 12

17/8   

Kính Thánh Danh Đức Maria

 13

18/8  

Th. Gioan Kim Khẩu, giám mục tiến sĩ
Lễ Nhớ

 14

 19/8  

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Lễ Kính

 15

20/8  

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Lễ Nhớ

 16

21/8   

 

Th. Cornelio, giáo hoàng tử đạo

và Th. Cypriano,

giám mục  tử đạo

 17

22/8  

Th. Robertô Bellarminô, GmTs

 18

23/8   

Chúa Nhật 25 Thường Niên C

 19

24/8  

Th. Gianuario,

 giám mục tử đạo

 20

25/8  

Th. Andrê Kim

Phaolô Chong, Lm

và Các Bạn Tử Đạo

Đại Hàn

Lễ Nhớ

 21

26/8  

Th. Matthêu,

tông đồ thánh sử

Lễ Kính

 22

27/8  

Autumn/Fall Begins

 23

  28/8  

Th. Piô Năm Dấu, Lm

Lễ Nhớ

 24

29/8  

 25

30/8   

Chúa Nhật 26 Thường Niên C

 26

1/9  

Th. Cosma và

Th. Damiano tử đạo

 27

2/9  

Th. Vincentê Phaolô, linh mục

Lễ Nhớ

 28

3/9  

Th. Venceslao,
Th. Lorenso Ruiz và

 Các Bạn tử đạo

 29

4/9  

Ba Tổng Lănh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael

Lễ Kính

 30

  5/9  

Th. Giêrônimô, LmTs

Lễ Nhớ