Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 9, 2021           Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

TÂN SỬU

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

Ư Chỉ Truyền Giáo: Một lối sống lâu bền về mặt môi trường. Chúng ta hăy cầu nguyện để tất cả chúng ta có những chọn lựa can đảm đối với một lối sống đơn giản và lâu bền về mặt môi trường, vui mừng với những người trẻ quyết tâm trong lối sống này.

 1

25/7 

 

 2

26 

 

 3

27  

Th. Gregorio Cả,

giáo hoàng tiến sĩ

Lễ Nhớ

 

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 4

28  

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

 5

29/7  

Chúa Nhật 23 Thường Niên B

 

(Th. Têrêsa Calcutta, nữ tu)

 6

30    

USA: Labor Day

 7

1/8  

 

 8

2  

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
Lễ Kính
 

 9

3  

Th. Phêrô Claver, Lm

Lễ Nhớ

 

 10

4  

 

 11

5  

Lễ Kính Thánh Danh Đức Maria
 

 12

6/8   

Chúa Nhật 24  Thường Niên B

 

 13

7   

Th. Gioan Kim Khẩu, giám mục tiến sĩ
Lễ Nhớ

 14

8  

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Lễ Kính

 15

 9  

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Lễ Nhớ

 

 16

10  

Th. Cornelio, giáo hoàng tử đạo

và Th. Cypriano,

giám mục  tử đạo

 17

11   

Th. Robertô Bellarminô, GmTs
 

 18

12  

 

 19

13/8   

Chúa Nhật 25 Thường Niên B

 

(Th. Gianuario,

 giám mục tử đạo)

 20

14    

Th. Andrê Kim

Phaolô Chong, Lm

và Các Bạn Tử Đạo

Đại Hàn

Lễ Nhớ

 21

15  

Th. Matthêu,

tông đồ thánh sử

Lễ Kính

 

Trung Thu - Tết Nhi Đồng

 22

16  

 

 23

17  

Th. Piô Năm Dấu, Lm

Lễ Nhớ

 

 24

  18  

 

 25

19  

 

 26

20/8   

Chúa Nhật 26 Thường Niên B

(Th. Cosma và

Th. Damiano tử đạo)

 27

21    

Th. Vincentê Phaolô, linh mục

Lễ Nhớ

 28

22  

Th. Venceslao,
Th. Lorenso Ruiz và

 Các Bạn tử đạo

 29

23  

Ba Tổng Lănh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael

Lễ Kính

 30

24  

Th. Giêrônimô

Lễ Nhớ