Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 9, 2023           Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

QUƯ MĂO

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

Cầu cho những người đang sống bên lề: Chúng ta hăy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xă hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua, và không bị coi thường bao giờ.

1

17/7  

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 2

18/7  

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

 3

19/7  

Chúa Nhật 22 Thường Niên A

 4

20/7   

USA: Labor Day

 5

21/7  

Th. Têrêsa Calcutta, nữ tu

 6

22/7  

 

 7

23/7    

 

 8

24/7  

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
Lễ Kính

 9

25/7  

USA: Th. Phêrô Claver, Lm

Lễ Nhớ

10

26/7   

Chúa Nhật 23  Thường Niên A

 11

27/7   

 

 12

28/7  

Kính Thánh Danh Đức Maria

 13

 29/7  

Th. Gioan Kim Khẩu, giám mục tiến sĩ
Lễ Nhớ

 14

30/7  

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Lễ Kính

 15

1/8   

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Lễ Nhớ

 16

2/8  

Th. Cornelio, giáo hoàng tử đạo

và Th. Cypriano,

giám mục  tử đạo

 17

3/8   

Chúa Nhật 24 Thường Niên A

 

 18

4/8  

 

 19

5/8  

Th. Gianuario,

 giám mục tử đạo

 20

6/8  

Th. Andrê Kim

Phaolô Chong, Lm

và Các Bạn Tử Đạo

Hàn Quốc

Lễ Nhớ

 21

7/8  

Th. Matthêu,

tông đồ thánh sử

Lễ Kính

 22

  8/8  

 

 23

9/8  

Th. Piô Năm Dấu, Lm

Lễ Nhớ

 24

10/8   

Chúa Nhật 25 Thường Niên A

 25

11/8  

 

 26

12/8  

Th. Cosma và

Th. Damiano tử đạo

 27

13/8  

Th. Vincentê Phaolô, linh mục

Lễ Nhớ

 28

14/8    

Th. Venceslao, Tđ;
Th. Lorenso Ruiz và

 Các Bạn tử đạo

 29

  15/8  

Ba Tổng Lănh Thiên Thần: Micae, Gabriel, và Raphael

Lễ Kính

 

Trung Thu: Tết Nhi Đồng

 30

 16/8  

Th. Giêrônimô, LmTs

Lễ Nhớ