Phim Cng Gio

 

 

Đường Hy Vọng

ức Hồng Y Phanxic Xavi Nguyễn Văn Thuận

Xin đợi trong giy lt để tải phim.

Hy tạm dừng (pause) 30 giy nếu xem phim bị giật.

 

 

 

 

 

 

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170