Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Các Em Lănh Nhận Bí Tích Thêm Sức

tại Cathedral of St. Paul

Thứ Năm ngày 24 tháng 4 năm 2014

 

 

 
 

* * * * *   * * * * *