Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đ́nh Diệm năm 2010

 

 

 

* * * * *   * * * * *