Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Vở Kịch "Sớ Táo Quân" 2011

Ông Phan, Ông Đạm, và Dương

 

Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

* * * * *   * * * * *