Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Thánh Lễ An Táng Cha Cố Tôma Đỗ Minh Tâm

Tại Thánh Đường Saint Adalbert, Thứ Hai Ngày 18 Tháng 2 Năm 2013

 

 

 

 

* * * * *   * * * * *