Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Cha Cố Tôma Đỗ Minh Tâm

Tại Thánh Đường Saint Columba, Thứ Bảy Ngày 16 Tháng 2 Năm 2013

 

Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

* * * * *   * * * * *