Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Vọng Giáng Sinh

Thứ Bảy Ngày 24 Tháng 12 năm 2011

 

File này rất lớn. Xin đợi một chút để tải phim.

 

 

* * * * *   * * * * *