Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Lễ Vọng Phục Sinh và Rửa Tội Tân Ṭng

20/4/2014

 

  
 

 

* * * * *   * * * * *