Học Sinh Giỏi Giáo Lư và Việt Ngữ

Niên Học 2016-2017

 

Để được nhận Bằng Khen và Phần Thưởng cuối niên học, học sinh phải đạt được từ 90% trở lên với tổng điểm của 4 phần:
Điểm Giáo Lư + Điểm Việt Ngữ + Điểm Đi Học + Điểm Đạo Đức khi đi lễ và đi học.

 

 Lớp Mẫu Giáo Học Sinh Tiên Tiến

Anderson Bảo Minh Morgan

Phụ Huynh: Anderson Peter
                           Nguyễn Hoàng Oanh

 

Lớp Mẫu Giáo Học Sinh Tiên Tiến

Nguyễn Đang Steven

Phụ Huynh: Nguyễn Duy Tiến
                               Nguyễn Khánh Phương

     

 

Lớp Mẫu Giáo Học Sinh Tiên Tiến

Nguyễn Hữu Thiên John

Phụ Huynh: Nguyễn Hữu Trung
                    Trần Thi Thu Huyền

 

 Lớp Mẫu Giáo Học Sinh Tiên Tiến

Nguyễn Quang Timothy

Phụ Huynh: Nguyễn Văn Hè
                          Trần Nguyễn Phương Anh

     

 

Lớp Mẫu Giáo Học Sinh Tiên Tiến

Nguyễn Vũ Ivan

Phụ Huynh: Nguyễn Hiếu
                      Nguyễn Tracy

 

 

Lớp Mẫu Giáo Học Sinh Tiên Tiến

Đặng Hoàng Khôi Kaden

Phụ Huynh: Đặng Hoàng Lâm
                            Phạm Trần Diệu Trâm

     

 

Lớp Mẫu Giáo Học Sinh Tiên Tiến

Nguyễn Tiến Tayden

Phụ Huynh: Nguyễn Trí
                              Trần Thảo Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp Mẫu Giáo Học Sinh Tiên Tiến

Đỗ Phong Collin

Phụ Huynh: Đỗ Hữu Danh
Nguyễn Thị Thanh Thủy

     

 

Lớp Mẫu Giáo Học Sinh Tiên Tiến

Nguyễn Nam Anthony

Phụ Huynh: Nguyễn Peter Lịch
Quách Teresa Phụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp Mẫu Giáo Học Sinh Tiên Tiến

Nguyễn Khải Tim

Phụ Huynh: Nguyễn Hải
Nguyễn Lành

 

Lớp 1 Học Sinh Xuất Sắc 

Nguyễn Thuỳ Trân Julia

Phụ Huynh: Nguyễn Thanh Tuấn
                 Nguyễn Thu Trâm

 

Lớp 1 Học Sinh Xuất Sắc

Phạm Nguyễn Thu Trang

Phụ Huynh: Phạm Trường Thảo
                      Nguyễn Thị Thu Thủy

     

Lớp 1 Hạng II

Nguyễn Thùy Madelyn

Phụ Huynh: Nguyễn Huy
                            Nguyễn Catalina

 

Lớp 1 Hạng II

Nguyễn Thanh Vincent

Phụ Huynh: Nguyễn Văn Hè
                          Trần Nguyễn Phương Anh

     

Lớp 2 Học Sinh Xuất Sắc

Nguyễn Thiên Tristin

Phụ Huynh: Nguyễn Trí
                               Trần Thảo Nhung

 

Lớp 2 Hạng I

Phạm Linda

Phụ Huynh: Phạm B́nh Khải
                              Nguyễn T. Tuyết Trâm

     

Lớp 2 Hạng II

Nguyễn Athena

Phụ Huynh: Nguyễn Ngọc Đức

 

Lớp 3 Học Sinh Xuất Sắc

Đặng Phương An Jasmine

Phụ Huynh: Đặng Hoàng Lâm

                            Phạm Trần Diệu Trâm

     

Lớp 3 Học Sinh Xuắt Sắc

Nguyễn Đào Linda

  Phụ Huynh: Nguyễn Chí Linh

                     Đào Kiều Vang

 

Lớp 3 Hạng II

Nguyễn Huỳnh Sarah

Phụ Huynh: Huỳnh Henry
                          Lê Châu Laurie

     

Lớp 3 Hạng II

Nguyễn Kim Sophia

Phụ Huynh: Nguyễn Tyson
                         Đỗ Kim Phương

 

Lớp 4 Học Sinh Xuất Sắc

Nguyễn Thanh Thùy Cecilia

   Phụ Huynh: Nguyễn Thanh Tuấn

                    Nguyễn Thu Trâm

     

Lớp 4 Hạng II

Trương Ánh Quỳnh Lisa

Phụ Huynh: Trương Anh Minh

                     Ngô Thị Thu Trinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 4 Học Sinh Tiên Tiến

Chu Huynh Đệ Dehvin

Phụ Huynh: Chu Hiệp
                            Nguyễn Diễm

     

Lớp 5 Học Sinh Xuất Sắc

Nguyễn Kim Emily

     Phụ Huynh: Nguyễn Tyson

                              Đỗ Kim Phương

 

Lớp 5 Hạng I

Trần Mỹ Ngân Chloe

                  Phụ Huynh: Trần Sơn
                                                Doyle Deanna

     

Lớp 5 Hạng II

Chu Tín Nhật

     Phụ Huynh: Chu Trọng Hiếu
                         Chu Thùy Trang

 

Lớp 5 Học Sinh Tiên Tiến

Vũ Eden

                  Phụ Huynh: Vũ Thái
                                       Vũ Trinh

     

 Lớp 6 Học Sinh Xuất Sắc

Đoàn Anh Quân

Phụ Huynh: Đoàn Minh Quang
                 Mai Thị Kim Anh

 

 Lớp 6 Học Sinh Xuất Sắc

Phạm Ngọc Minh Thư

Phụ Huynh: Phạm Thị Kim Thanh

     

 Lớp 6 Học Sinh Xuất Sắc

Trần Mỹ Kim Camille

Phụ Huynh: Trần Sơn
                              Doyle Deanna

 

Lớp 7 Học Sinh Xuất Sắc

Nguyễn Nhật Ngân

     Phụ Huynh: Nguyễn Cảnh

                                  Nguyễn Thanh Cúc

     

Lớp 7 Học Sinh Tiên Tiến

Nguyễn Kathy

Phụ Huynh: Nguyễn Hoàng Hiệp

                       Nguyễn Thị Tuyết Vân

 

Lớp 7 Học Sinh Tiên Tiến

Hồ Minh Tâm

Phụ Huynh: Hồ Văn Dũng
                            Trần Thị Kim Loan

     

Lớp 8 Học Sinh Xuất Sắc

Nguyễn Châu Ngọc Phương

Phụ Huynh: Nguyễn Cảnh
                                   Nguyễn Thị Thanh Cúc

 

Lớp 8 Học Sinh Xuất Sắc

Nguyễn Hoa Thùy Trinh

Phụ Huynh: Nguyễn Hữu Trung
                     Trần Thi Thu Huyền

     

Lớp 8 Học Sinh Xuất Sắc

Nguyễn Kim Marie

Phụ Huynh: Nguyễn Thanh Gia
                   Trần Thị Mai Thảo

 

Lớp 8 Học Sinh Tiên Tiến

Lutgen N Jerry

Phụ Huynh: Lutgen G. Thomas
                            Lutgen Nguyen Dianna

     

 

 

 

 

Lớp 8 Học Sinh Tiên Tiến

Nguyễn Đỗ Trạch Đông

Phụ Huynh: Nguyễn Thái Ḥa
                    Đỗ Vân Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Lớp 9 Học Sinh Xuất Sắc

Đào Bảo Chân Anne

Phụ Huynh: Đào Huy Quỳnh

                       Dương Mỹ Dung

 

Lớp 9 Học Sinh Xuất Sắc

Nguyễn Huỳnh Mai Trang

Phụ Huynh: Nguyễn Quang Hiếu

           Huỳnh Thị Cúc 

 

 

 

 

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue

St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170