Các Em Lănh Nhận Bí Tích Thêm Sức

tại Cathedral of Saint Paul

Thứ Năm Ngày 24 Tháng 4, 2014